intank - olej napędowy, olej grzewczy, benzyna
NOWOŚĆ! PROGRAM LOJALNOŚCIOWY. ZAREJESTRUJ SIĘ!

O FIRMIE


 

INTANK powstało w 1991 roku jako firma rodzinna. Od początku jej profil ukierunkowany był na handel i dystrybucję paliw płynnych. Przez lata obecności na rynku wielokrotnie zwiększyliśmy swoje obroty i kapitał. Obecnie firma posiada znaczący udział w rynku obrotu paliwami w kujawsko-pomorskim. INTANK jest sprawdzonym i rzetelnym dostawcą hurtowym i detalicznym. Firma posiada dwie nowoczesne stacje paliw (Ostaszewo/k Torunia i Chełmża ), infrastrukturę do sprzedaży hurtowej i własne zaplecze transportowe.

INTANK kieruje się starą kupiecka zasadą, że zadowolenie i satysfakcja klienta jest najważniejszym dobrem.

Takie podejście sprawiło, że firma zyskała szerokie grono zadowolonych kontrahentów a jej obroty systematycznie rosną.

HURT PALIW


 

Siedziba firmy, jej baza transportowa i magazynowa mieści się w Ostaszewie koło Torunia ( przy drodze krajowej nr 91). Dogodne położenie i nowoczesne pojazdy, ułatwiają szybki, sprawny transport do naszych klientów. Dostawy realizujemy według ustalonego wcześniej harmonogramu, ale w sytuacjach awaryjnych jesteśmy w stanie dotrzeć do odbiorcy w ciągu kilku godzin. Naszym dużym atutem jest nowoczesna baza nalewcza, która dysponuje górnym i dolnym suchym nalewem, a jej wydajność to 1500lit/min.

Nasi konsultanci pełnią telefoniczne dyżury i są w stanie interweniować w sytuacjach niestandardowych przez całą dobę.

Od lat firma stawia sobie bardzo wysokie wymagania jakościowe. W swojej ofercie posiadamy paliwa z polskich rafinerii oraz od sprawdzonych, rzetelnych dostawców.

zbiornik INTANKINTANK posiada do dyspozycji klientów zbiorniki do magazynowania oleju napędowego.
Sposób na tańsze paliwo!

NASZE STACJE


Stacja Paliw w Ostaszewie
Ostaszewo
87-148 Łysomice
tel./fax 56 675 72 09, tel 56 675 72 15

Stacja Paliw w Chełmży
ul. Dworcowa 18a
87-140 Chełmża
tel./fax 56 675 00 51

PROGRAM PARTNERSKI – KONTROLUJ SWOJĄ FLOTĘ


PROGRAM PARTNERSKI
PROGRAM PARTNERSKI

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – ZAREJESTRUJ SIĘ


   
  Zapoznałam/łem się z Regulaminem Programu, w tym zawartą w nim informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Intank Sp. z o. o. Sp. k. w zakresie i celach związanych z realizacją Programu oraz przysługujących mi praw na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. W pełni go akceptuję i przyjmuję do stosowania.


   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Intank Sp. z o. o. Sp. k. w celu realizacji Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.


   
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Intank Sp. z o. o. Sp. k. informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących na podany wyżej adres e-mail lub numer telefonu (poprzez wiadomości sms i mms).

  1. Definicje
  1.1 Program lojalnościowy – program partnerski, zwany dalej w skrócie „Programem”, którego zasady określa niniejszy Regulamin
  1.2 Organizator – INTANK Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu (87 – 100) przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 94a/7, oficjalny organizator Programu.
  1.3 Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Programie.
  1.4 Punkt Sprzedaży – lokalizacja, w której Uczestnik Programu, dokonując zakupów ma prawo do otrzymania Punktów lub realizacji Nagrody.
  1.5 Karta – karta wydawana Uczestnikom w Punkcie Sprzedaży w ramach Programu lojalnościowego umożliwiająca gromadzenie punktów.
  1.6 Formularz Zgłoszeniowy – Formularz, który jest wypełniany przez Uczestnika jako element przystąpienia do Programu. Formularz można wypełnić na stronie internetowej www.intank.pl.
  1.7 Punkty – jednostki naliczane przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, potwierdzające dokonane zakupy Produktów, rejestrowane na Karcie.

  2.Postanowienia ogólne
  2.1 Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Intank. Punkty dla Ciebie”.
  2.2 Organizatorem programu jest INTANK Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu (87 – 100) przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 94a/7.
  2.3 Program jest prowadzony na stacjach paliw Organizatora: Ostaszewo 1 w Łysomicach (87-148) w Chełmży (87-140) ul. Dworcowa 18a.
  2.4 Program prowadzony jest bezterminowo lub do jego zakończenia przez Organizatora.
  2.5 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. Zapisy niniejszego Regulaminu określa wyłącznie Organizator.

  3. Warunki udziału w Programie.
  3.1 Uczestnikiem programu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę Uczestnika.
  3.2 Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja Regulaminu, która następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym na stronie internetowej www.intank.pl.
  3.3 Termin przypisania danych z Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego on-line do Karty Organizator określa na 72 godziny.

  4. Ochrona danych osobowych
  4.1 Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest INTANK Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu (87 – 100) przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 94a/7. Kontakt poprzez adres e-mail: program@intank.pl, telefonicznie pod nr: 56 675 72 09.
  4.2 W INTANK Sp. z o. o. Sp. komandytowa został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: program@intank.pl
  4.3 Zebrane dane będą przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym naliczania punktów oraz w celach marketingowych związanych z Programem.
  4.4 Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona w odrębnym oświadczeniu. Wskazana podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).
  4.5 W przypadku działań marketingowych podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Intank Sp. z o. o. Sp. k., pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu (poprzez wiadomości sms i mms). Wskazana podstawa prawna dotycząca prawnie uzasadnionego interesu wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4.6 Zgodę można wycofać w każdym momencie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.5.8 Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  4.7 Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
  4.8 Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia uczestnictwa w Programie.
  4.9 Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  4.10 Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Intank Sp. z o. o. Sp. k. danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
  4.11 Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie i uczestnictwo w Programie.

  5. Zbieranie danych do Programu
  5.1 Dane osobowe podaje się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza Zgłoszeniowego na stronie www.intank.pl.
  5.2 Dostęp do treści podanych danych jest możliwy w Punkcie Sprzedaży.
  5.3 Uczestnik podając swoje dane musi wyrazić jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych celach jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
  5.4 Intank Sp. z o. o. Sp. k. nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych w sposób niepełny.
  5.5 Intank Sp. z o. o. Sp. k. nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają jego identyfikację w Programie.
  5.6 W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji na podstawie „Formularza zmiany danych”, który jest dostępny na stronie internetowej www.intank.pl/zmiana-danych-osobowych-program-partnerski-chelmza-ostaszewo/
  5.7 Intank Sp. z o. o. Sp. k. dokona zmiany/uzupełnienia/ danych osobowych Uczestnika w terminie 14 dni od daty złożenia Formularza Zmiany danych na stronie internetowej www.intank.pl/zmiana-danych-osobowych-program-partnerski-chelmza-ostaszewo/
  5.8 Uczestnik ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Intank Sp. z o. o. Sp. k.. Wycofanie zgody wymaga pisemnego wypełnienia i złożenia Formularza dostępnego na stronie www.intank.pl/wycofanie-zgody-na-przetwarzanie-danych-program-partnerski-chelmza-ostaszewo/.

  6. Zasady programu
  6.1 Każdy z Uczestników posiada indywidualny numer Karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie, inne niż osoba, na którą Karta została wydana. Intank Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo unieważnienia Punktów zdobytych na Kartę przez osobę inną niż uprawniony do niej Uczestnik.
  6.2 Karta Uczestnika wydawana jest bezpłatnie.
  6.3 Karta Uczestnika jest własnością Organizatora.

  7. Gromadzenie punktów
  7.1 Uczestnik gromadzi punkty na Karcie poprzez zakup towarów oraz paliw na stacjach paliw Intank w Ostaszewie oraz Chełmży, z wyłączeniem produktów alkoholowych, tytoniowych oraz doładowań telefonów komórkowych. Punkty przyznawane na tych dwóch stacjach nie sumują się.
  7.2 Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie kasjerowi Karty Uczestnika każdorazowo przed zakupem.
  7.3 Wartość transakcji zostaje przeliczona na Punkty. Zasady naliczania punktów znajdują się na stronie www.intank.pl.
  7.4 Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty gotówką lub kartą płatniczą.
  7.5 Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez rok od momentu dokonania transakcji.
  7.6 Informację o ilości zebranych punktów Uczestnik może uzyskać w kasie po okazaniu Karty kasjerowi.

  8. Wymiana punktów
  8.1 Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na rabat na towary znajdujące się w asortymencie sklepu, z wyłączeniem paliw, wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz doładowań telefonów komórkowych.
  8.2 Punkty odpowiadające wartości naliczonego rabatu zostaną odjęte z sumy punktów Uczestnika w momencie realizacji transakcji.

  9. Postanowienia końcowe
  9.1 Utratę, zamianę, bądź trwałe uszkodzenie karty należy zgłosić bezzwłocznie na piśmie do Organizatora.
  9.2 Uczestnik Programu, który powiadomi Organizatora o fakcie utraty, zamiany lub trwałego uszkodzenia karty otrzyma nową kartę. Zasadność wydania nowej karty Organizator ma prawo zbadać we własnym zakresie.
  9.3 Uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się wyłącznie swoją Kartą Uczestnika.
  9.4 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie jego trwania, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia lub zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobieganiu nadużyciom.
  9.5 Organizator powiadomi Uczestników o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji w sklepach na stacjach paliw, biorących udział w Programie.

  1 litr zakupionego paliwa = 2 punkty na kartę
  1 zł za zakupione towary = 2 pkty na kartę

  POLICZ RABAT ZA PUNKTY

  ILOŚĆ PUNKTÓW

  RABAT W PLN  * Rabat może obniżyć wartość zakupów maksymalnie o 30%

  KONTAKT


   

  Centrum logistyczno-dystrybucyjne
  Ostaszewo 1, 87-148 Łysomice
  tel./fax: 56 675 72 09,
  tel.: 56 675 72 15

  e-mail: intanksp@intank.pl

  Sprzedaż Hurtowa
  Izabela Mysyk +48 512 974 012

  Agata Chylewska +48 503 097 899
  Marcin Śmiejan +48 501 284 030
  Marek Zdrojewski +48 501 524 131

  INTANK | tel.: 56 675 72 15 | email: intank@intank.pl